תנאי שימוש

 

ecpm המפעילה (להלןהמפעילהאו אנחנו או אנואת אתר talkmarket (להלןהאתרמאפשרת למפרסמים לפתוח קמפיינים פרסומיים ולקבל שיחות טלפון רלוונטיות לתחום קמפיין הפרסום שיפתחו באמצעות שותפי פרסום אשר להם יוקצו מספרים וירטואליים שנועדו לשמש ככלי שבאמצעותו ניתן לנתב ולבחון את האפקטיביות של הפרסום עבור המפרסם ובמקביל לתגמל את השותפים בהתאם לתנאים מוסכמים מראש.

על כל מפרסםשותף או גולש באתר (להלןמשתמשלקרוא את תנאי השימוש (להלןהתנאיםבקפידה תוך מתן מלוא תשומת הלב לפרטים הרשומיםהרשמה או שימוש באתר משמעותם הסכמה לכל תנאי האתראם אינכם מסכימים עם התנאים הרשומיםעליכם לוותר על השימוש באתר ובשירותיוהתנאים חלים גם על כל גולש אחר שמשתמש באתר במישרין או בעקיפיןבנוסף לזאתעל כל משתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.

תנאי השימוש עשויים להתעדכן מעת לעתבאחריות כל משתמש להתעדכן מפעם לפעם בשינויים שבוצעו בתנאי השימושולפעול עלפיהם.

 

אחריות המפעילה

המפעילה עושה את מרב המאמצים לאפשר שימוש רציף ותקין בשירותי האתרובכך דואגת לשרתים מאובטחים ויציבים שעליהם בנוי האתר. עם זאת לאור העובדה שקיימים גורמים חיצוניים שאינם בשליטתה של המפעילהאין היא יכולה להתחייב לכך שהשירות יופעל באופן רציף לחלוטין ללא תקלותהפסקות בשירות וכיוצ"ב. מסיבה זו, במקרים בהם תצוצנה תקלות מסוגים שונים בתפעול האתר, המפעילה לא תפצה משתמשים על כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהפסקה בשירות או תקלהוכל משתמש מוותר בזאת על זכותו לתבוע את המפעילה בגין כךכמו כןבמקרה בו תתבצע הפסקה יזומה לשם תחזוקת האתרהמשתמש מוותר על זכותו לתבוע עבור כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכךולא תקום לו כל זכות פיצויבמקרה של הפרת תנאי השימוש בידי משתמשי האתרהמפעילה לא תישא באחריות בגין הנזק שייגרםותהיה בידי הנפגע אפשרות לתבוע את מפר תנאי השימוש בלבדהנפגע מוותר על זכותו לדרוש פיצוי מהמפעילה בגין כל נזק שייגרם כמתואר לעיל.

המפעילה רשאית להפסיק את פעילות האתר כולואו חלקים ממנובכל שלב וזאת מבלי לתת הודעה מוקדמת למשתמשי האתרהמפעילה לא תישא בנזק שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מהפסקת פעילות בחלקים מהאתר או באתר כולוהמפעילה רשאית להעביר את הבעלות על האתר או חלק מהבעלות לכל גורם שהואובכל שלבמבלי שתהיה כל זכות למשתמשי האתר לעלות כל טענה שהיא בעניין.

בכל מקרה בו תסבור המפעילה שהופרו חוקי מדינת ישראלתדווח המפעילה על כך לרשויות האכיפה.

 

פעילות באתר

לאחר הרשמה לאתרתינתן האפשרות למפרסם להקים קמפיין פרסום שמטרתו קבלת שיחות טלפון מלקוחות מתעניינים (פתיחת קמפיין תתאפשר לאחר הגדרת אמצעי תשלום תקיןבתשלום עמלה שיגדיר המפרסםלאחר פתיחת הקמפייןהמפרסם יגדיר עמלה שישלם עבור כל שיחה שתתקבל, שתהיה אפשרית לשינוי בהמשךעבור כל שיחת טלפון רלוונטית ותקינה שיקבל המפרסםשיחה רלוונטית מוגדרת כשיחה של לקוח שמתעניין בשירותים שמציע המפרסם אשר אותם הגדיר במסגרת קמפיין הפרסום שלוהשותף יבקש להצטרף לקמפייןובמקרה שבו יקבל אישור הצטרפות יקבל מספר וירטואלי שיאפשר לו לפרסם את המפרסםהשותף יקבל תשלום עבור כל שיחת טלפון תקינה שיקבל המפרסם דרך מספר הטלפון הווירטואלי שקיבלבמקרה שבו המפרסם קיבל שיחות טלפון ממספרים וירטואליים ששייכים לשותפים שוניםהשותף הראשון בלבד יקבל תשלום עבור שיחת הטלפון התקינה מהמספר המתקשר.

לכל אדם/חברה יש אפשרות לפתוח חשבון אחד כמפרסם וחשבון אחד כשותף בלבד.

מובהר בזאת שכל שיחות הטלפון באתר מוקלטות לשם בחינת רלוונטיות השיחה בידי המפרסם ובידי המפעילהולמפעילה זכות להאזין לשיחות לשם קביעת הרלוונטיות של השיחה לקמפיין הספציפי.

בכל מקרה של שינוי בפרטים מהותיים בקמפייןיקבל השותף עדכון במסגרת התראות המערכת שיאפשר לו להתאים את שיטות הפרסום שלוייתכנו שינויים/הפסקת פעילות בכל אחד מהפרמטרים בקמפיינים הקיימים באתר בכל רגע נתוןהמפעילה לא תישא בכל אחריות על נזק שייגרם כתוצאה משינוי בתנאי הקמפיין או הפסקה מוחלטת של קמפייןוהשותפים מבינים שבעת בקשה להצטרפות לקמפיין כל אחד מהפרמטרים של הקמפיין כמו מחיר השיחהקהל יעד הקמפייןשם הקמפייןתוקף הקמפיין או כל פרמטר אחד עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמתהשותפים מתחייבים שלא לתבוע את המפעילה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה משינוי או הפסקת הקמפיין בו הם חברים.

כל המפרסמים באתר מתחייבים להיות זמינים בטלפון שיגדירו בקמפיין הפרסום שלהם בכדי לקבל שיחות טלפון מלקוחות פוטנציאליים שיתקשרו אליהם במהלך היוםבמקרה שבו שיחה טלפון תגיע לתא קולי או כל סוג מענה אחר תחשב לשיחה שנענתה.

לאחר 72 שעות מרגע קבלת השיחה הראשונה ממספר מסוים, בין אם מדובר בשיחה שנענתה או בשיחה שלא נענתה, השיחה תחשב לשיחה שאושרה והמפרסם ישלם עליה את העמלה המוגדרת מראש (כל עוד המפרסם לא יבקש לדחות את השיחה דרך ממשק אישור השיחות באתר במהלך הזמן האמור). כמו כן, גם במקרה בו המפרסם יאשר את השיחה באופן יזום, תחשב השיחה לשיחה שאושרה והמפרסם ישלם על שיחה זו את העמלה המוגדרת.

במקרה שבו המפרסם סבור שאין מקום לשלם עמלה עבור שיחה שהתקבלה, ישלח בקשה דרך מערכת הניהול לדחות את השיחה לא יאוחר מ-72 שעות מרגע קבלת השיחה הראשונה תוך פירוט מלא של נימוקי בקשת הדחייה. טרם הגשת בקשת דחייה, על המפרסם ליצור קשר עם המתקשר בשלוש הזדמנויות שונות.

למפעילה יש את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה של מפרסם לדחיית שיחהובמקרה שבו תסבור המפעילה שהשיחה רלוונטית לקמפיין הפרסוםישלם עליה המפרסם את העמלה המוגדרת.

במקרה שבו תתקבלנה שיחות טלפון רבות ממספר מזוהה יחיד בקמפיין מסוים, המפרסם ישלם עמלה פעם אחת בלבד לכל יותר עבור כלל שיחות הטלפון מהמספר המתקבל כל עוד אחת מהשיחות תהיה רלוונטית ותקינה.

המפעילה רשאית להפסיק פעילות של כל קמפיין באופן ספציפי מבלי לתת נימוק או הסבר מראשוכן המפעילה רשאית להפסיק את החברות של כל שותף בכל אחד מהקמפיינים הקיימים באתר בכל שלבללא מתן כל נימוק או הסבר מראש. בנוסף לזאת, המפעילה תוכל למחוק קמפיין שלם מהמערכת ללא הודעה מראש במקרה של הפרת התנאים, וזאת מבלי להודיע למפרסם או לשותפים מראש.

כל מפרסם או שותף שרוצים למחוק את שם המשתמש שלהם מהמערכת, מתבקשים לשלוח בקשה למחיקת החשבון לכתובת המייל contact@talkmarket.co.il תוך ציון שם המשתמש שלו ובקשתו לסגירת החשבון – נציג החברה ייצור עמו קשר בהקדם. במקרה שמדובר במפרסם שרוצה לסגור את החשבון, עליו להסדיר את יתרת החוב שלו במלואה טרם סגירת החשבון.

 

בקרת איכות

המפעילה עורכת בקרת איכות קפדנית על איכות השיחות ועל תקינותן באמצעות שיטות שונות ומתקדמות לזיהוי רמאויות והונאות, ביניהן בחינת סטטיסטיקות מלאה, בדיקות מדגמיות של שיחות נכנסות ושימוש באלגוריתמים שמטרתם לזהות הונאות. כל שותף מתחייב לפרסם את המספרים הווירטואליים שיוקצו לו בדרכים כשרות ותקינות, תוך הקפדה על פרסום איכותי ורלוונטי. במקרה שבו תתגלה רמאות מכל סוג מצד שותפים או מפרסם, ינקטו הליכים משפטיים אזרחיים ופליליים כנגד המשתמשים, תוך מיצוי מלוא חומרת הדין.

 

תשלומי מפרסמים

ככלל, מערכת האתר תיגבה באופן אוטומטי תשלום מהמפרסמים ברגע שיגיעו ליתרת חוב מינימלית של 500 ₪ דרך אמצעי התשלום העיקרי אשר יוגדר בידי המפרסםיתרת החוב המינימלית לביצוע חיוב אוטומטי מצד המערכת עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת המפעילההמפעילה תוכל לגבות מהמפרסם כל יתרת חוב בכל שלב ללא הודעה מראש, גם כשמדובר ביתרת חוב הנמוכה או גבוהה מ-500 ₪המפרסמים יוכלו לשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית או כרטיס אשראי של חברות האשראי ויזהדיינרסישראכרטמאסטרקארד ודיסקבר

במקרה של כשל בביצוע חיוב אשראי, יחויב המפרסם על עמלה בסך 2 ש"ח. במקרה של כשל בביצוע חיוב באמצעות הוראת קבע בנקאית, יחויב המפרסם בעמלה בת 35 ש"ח. העמלות עשויות להשתנות מעת לעת.

העמלה עבור הוספת כרטיס אשראי חדש כאמצעי תשלום או עריכת כרטיס אשראי קיים היא ש"ח ועשויה להשתנות מפעם לפעם. המפרסם מצהיר שהוא ישלם למפעילה כל יתרת חוב אשר עומדת לחובתו בכל שלב שבו יידרש לעשות כןלמפרסמים תהיה האפשרות לצפות בהיסטוריית התשלומים שלהם וביתרת החוב הנוכחית שלהםיחד עם סטטיסטיקות מפורטות.

 

תשלומי שותפים

לאחר שהשותף יגיע ליתרת זכות של 250 ש"חתהיה באפשרותו לבקש דרך האתר קבלה של תשלום באמצעות אמצעי קבלת התשלום שיבחרשיק או העברה בנקאיתהתשלום יזוכה לחשבון השותף  או ישלח בשיק לכתובתו בסיום החודש העוקב בשיטת תשלום של שוטף 30+, או תקופה מאוחרת יותר תוך הודעה מוקדמת לשותףהתשלום יועבר לשותף כנגד חשבונית מס או קבלה כדין. יתרת הזכות הרשומה באתר לא כוללת מע"מ. לשותפים המנפיקים חשבונית מס יתקבל מלוא התשלום הרשום באתר בתוספת המע"מ כדין. לשותפים המנפיקים קבלה יתקבל התשלום הרשום באתר ללא תוספת מע"מלשותפים תהיה האפשרות לצפות בהיסטוריית התשלומים שלהם וביתרת הרווח שלהםוכן סטטיסטיקות מפורטות נוספות.

השותף יהיה זכאי לקבל עמלה אך ורק עבור שיחות טלפון רלוונטיות המתקבלות למספר הטלפון הווירטואלי שהוקצה לו כל עוד הקמפיין פעיל לשיקול דעת המפעילה. עבור שיחות שתתקבלנה ביום שבת לא תשולם עמלה, אלא אם צוין מפורשות בקמפיין ששיחות שתתקבלנה בשבת תחשבנה כרלוונטיות. במקרה בו קמפיין יושהה מפעילותיקבל השותף התראה על כך דרך מערכת הניהולומאותו רגע לא יקבל כל עמלה עבור שיחות נכנסות למספר הווירטואלי שהוקצה לו.
על השותפים לדווח לרשויות המס על הכנסותיהם כדין ע”פ חוקי מדינת ישראלהמפעילה לא תהיה צד לכל סכסוך בין רשויות המס לבין השותפים.

 

זכויות יוצרים

המפעילה לא תישא באחריות עבור תכנים (טקסטיםתמונות וכיוצ"בשיועלו בידי המשתמשיםמובהר בזאת שכל משתמש אחראי על התכנים שהוא מעלה לאתרמסיבה זוהמפעילה לא תפצה כל גורם שהוא עבור תכנים שהועלו בידי משתמשי האתראין לחברה אפשרות לפקח באופן אפקטיבי על התכנים המועלים לאתרלכן האחריות מוטלת על המשתמשים שהעלו את התכנים.

המפעילה לא תישא בנזק בגין הפרה של זכויות יוצרים של צד גבידי משתמש באתר אשר העלה תוכן לאתרהמשתמש מתחייב לפצות כל צד גבגין פגיעה בזכויות היוצרים שלו או כל פגיעה אחרת שנגרמה כתוצאה מתוכן שהעלה לאתרכל משתמש מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרוכן כל קניין רוחני אחר שיעלה לאתרבמקרה של זיהוי הפרת זכויות יוצריםנא ליצור קשר עם מפעילת האתר במיילcontact@talkmarket.co.il בכדי שהעניין ייבחן.

 

אבטחת מידע

אנו פועלים באופן שוטף לאבטח את שרתי האתר ולמנוע מתקפות סייבר שמטרתן להשבית/לשבש את שירותי האתראו מתקפות שמטרתן לפגוע במשתמשי באתר באמצעות השגת נתונים אישיים או חיוב אמצעי תשלום של משתמשי האתרלאור העובדה שאין אפשרות לחסן את שרתי האתר באופן מלאהמפעילה לא מתחייבת שניתן יהיה לשמור באופן מוחלט על נתונים פרטיים של משתמשים באתר, ולכן המשתמשבהסמכתו לתנאי השימושמוותר על כל תביעה הנוגעת לחשיפת נתוניו האישייםוכן המפעילה לא תפצה משתמשים בגין נזק שייגרם או עלול להיגרם להם בשל מתקפת סייבר על האתר.

 

הצהרת המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להפר את הוראות תנאי השימוש לאורך כל תקופת השימוש באתרהמשתמש לא יזיק לאתר בכל דרך שהיאלא ישתיל תוכנות זדוניות באתר או יגרום לכל נזק לאתר.
במקרה בו המפעילה תסבור שהופרו תנאי השימוש בידי משתמשהמשתמש מאשר שהמפעילה מוסמכת להפסיק את חברותו באתרבאופן ספציפיבכל שלב מבלי לתת לו הודעה מראש או הסבר על פשר הפסקת השירותלמשתמש לא תקום זכות לתבוע את המפעילה בכל כל נזק שייגרם כתוצאה מהפסקת השירות
למפעילה תעמוד הזכות לתבוע פיצויים מכל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש.

כל מפרסם מצהיר שבו החברה/העוסק/האדם שבשמו הוא נרשם, ובמקרה שמדובר בישות משפטית נפרדת, מצהיר המפרסם שהוא מוסמך לבצע פעולות משפטיות ומסחריות בשם החברה. המפרסם מצהיר שהוא מוסמך לייצג את החברה בכל היבט המתקשר לפעילות השוטפת של האתר.

כל שותף מצהיר שהוא האדם שבשמו נרשם לאתר, והוא האדם אשר נושא את השם ומספר תעודת הזהות שבשם נרשם לאתר.

המשתמש מבין את הסכנות הקיימות בשימוש בשירותי אינטרנטולכן מוותר על כל פיצוי על נזק שייגרם לו כתוצאה משימוש באתר.
המשתמש מאשר למפעילה לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש השוטף באתרוכן הצעות פרסומיותבמקרה בו המשתמש ירצה להפסיק את קבלת ההודעותיפנה למפעילה בכתובת המייל contact@talkmarket.co.il בכדי שבקשתו תבחן.

המשתמש מצהיר שיפצה את המפעילה עבור כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהתנהגות רעה מצידו.

כל משתמש מתחייב להיכנס לאתר מדי יום באופן שוטף על מנת להתעדכן בהתראות שמתקבלות דרך מערכת הניהול.

כל מפרסם מצהיר שהוא מאפשר למפעילה להקליט את שיחות הטלפון שיתקבלו אליו מהקמפיינים שיפתח כתוצאה משימוש באתר.

כל מפרסם מצהיר שהוא מאפשר למפעילה ולשותפים להשתמש בפרטים שהזין בקמפיין הפרסום שלו על מנת שהמפעילה או השותפים יוכלו להשתמש באותם פרטים בכדי לפרסם את המפרסם במטרה ליצור שיחות נכנסות לטלפון שיגדיר המפרסם עליהן ישלם המפרסם את העמלה שהגדיר.

במקרה בו שותף מתקבל לקמפיין מסוים, הוא מצהיר שהוא ישתמש במספר הטלפון הווירטואלי שיוקצה לו אך ורק לשם פרסום המפרסם בהתאם לתנאים שיוגדרו בקמפיין הפרסום ותנאי השימוש באתר. השותף מצהיר שלא ישתמש בשיטות ספאם או כל שיטה פסולה אחרת לשם פרסום המפרסם. בכל מקום שבו המפעילה תפנה לשותף לקבלת מידע בנוגע לדרכי הפרסום שהוא נוקט, השותף מתחייב לחשוף את כל הפרסומים שביצע עבור כל קמפיין אליו הוא משויך, או היה משויך בעבר.

 

סמכות שיפוט מקומית

בכל סכסוך הנוגע לשימוש באתריחולו דיני מדינת ישראל אשר ידונו בבתיהמשפט בישראלסמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך להלן תהיה בבתיהמשפט בתל אביב בלבד.

תנאי השימוש נוסחו בלשון זכר לשם הנוחיות, אך מיועדים לשני המינים כאחד.